РИО Добрич

Област Добрич се намира в източна България. Границите ѝ са с областите Варна, Силистра и Шумен, както и с Черно море и река Дунав. Поради локализирането ѝ в части от Добруджа и Дунавската хълмиста равнина, релефът ѝ е преобладаващо равнинен, а климатът е сух. Поради богатите почви, подходящия климат и ниските нива на валежи, земята е изключително плодородна и основен поминък и индустрия е селското стопанство. Тук се отглеждат много пшеница, фуражи и технически култури.
Област Добрич е далеч от международни пътни коридори. Туризмът е развит. Най-вече морския туризъм – Албена, Русалка, Балчик, Кранево, Шабла, както и бизнес и конферентен туризъм. Добри възможности за ловен туризъм има в четирите дивечови станции в областта.
Пощенските кодове в областта са от 9300. Кодът на МПС е ТХ.
В състава на област Добрич влизат 8 общини – Балчик, Генерал Тошево, гр. Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. Общо населените места са 215, от които градовете са 6.

Географско разположение на община Добрич-град

Община Добрич-град е една от общините в област Добрич, в която е и административния център. Намира се във Североизточна България, в самия център на област Добрич.
Като местоположение се локализира на Добруджанското плато, което определя нискохълмистия релеф, плитките и широки долини. Най-високата точка в общината е Дядопейовата могила – 283,5 метра, а най-ниската е в коритото на Добричката река – 190 метра. Общината е бедна на води.В посока от юг на север преминава долината на река Суха, която е уникална с природната си запазеност и съхранява биологичното разнообразие на дивата природа. Каньонът ѝ свързва 8 от селищата в община Добрич. В долината на другата река – Батовска, природата е съхранена, а горите, ловните запази, рибарника, създава предпоставки за развитие на селски и ловен туризъм. Добрич-град е на последно място по размери от всички общини в областта. На територията на общината има 1 населено място с население около 96 000 души.

Икономически характеристики на община Добрич-град

В община Добрич-град, както и в областта, основен дял от икономиката съставлява селското стопанство. Регионът е изключително богат на благоприятни климатични условия, земеделските земи са плодородни, и въпреки слабото ниво на валежи и водни източници, тук е основното производство на слънчоглед, пшеница, царевица и други технически култури. Във връзка със селското стопанство са развити подотрасли като производство на масла и колбаси, консервни и др. Също така са развити и леката промишленост и машиностроенето. Туризмът също се развива в общината като главно е ловен туризъм, селски туризъм, културно-познавателен, а близостта с  курортен комплекс “Албена” и Златни пясъци, позволява организиране на фотосафарита в районите на двете долини на река Суха и най-вече на Батовска. Има редица вкаменелости, староримски и старовизантийски крепости и скални църкви.

Какво представлява РУО Добрич

Регионално управление по образованието Добрич е териториална административна единица, подчинена пряко на министъра на образованието и науката. Тя контролира и управлява системата на предучилищно и училищно образование, като осъществява методическа и административна подкрепа. Дейността на РУО Добрич е структурирано в два отдела: “Организационно-методическа дейност и контрол” и “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”.
Началник на РУО – Добрич е Светлана Василева, началник на отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” е Любомир Тодоров и началник на отдел “Административно-правно, финансово, стопанско и информационно обслужване” е Стамен Стоев.

РУО Добрич – Свободни работни места

В РУО Добрич може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

 • Хигиенист
 • Директор на детска градина
 • Заместник директор на училище
 • Заместник директор на деткса градина
 • Директор на училище
 • Психолог
 • Логопед

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Добрич

 • Средно училище “П.Р.Славейков”
 • Средно училище “Любен Каравелов”
 • Езикова гимназия “Гео Милев”
 • Природоматематическа гимназия “Иван Вазов”
 • Природоматематическа гимназия “Иван Вазов”