РИО Габрово

Област Габрово е разположена между областите Велико Търново, Ловеч и Стара Загора, в Централна Северна България. На територията на областта са части от Стара планина и Предбалкана, долините на реки Янтра, Росица, Видима, Дряновска, няколко високи плата, котловини и др. През Габрово минава ж.п. Линията, която свързва северна с южна България, което е важна предпоставка за икономическото състояние на областта.
Територията, която покрива габровска област е с площ 2023 кв.км. Населението наброява 122 702 жители.
Пощенският код за областта е от 5000, а кодът на МПС е ЕВ.
В състава на област Габрово има 4 общини: Дряново, Севлиево, Трявна и Габрово. Градовете са 4, а селата 344.
Прирастът в областта през последните двадесет години е отрицателен, като за 2020 година е най-висок, достигайки до цели -18.1%.

Географско разположение на община Габрово

Община Габрово е главната община, в която е разположен и административния център – град Габрово. Но е на второ място от четирите общини в областта.
Западно и северозападно граничи с община Севлиево, североизточно граничи с община Дряново, източно с община Трявна и южно с област Стара Загора и нейните общини Казанлък и Павел баня.
Община Габрово се характеризира с планински и хълмист релеф, тъй като се намира в физикогеографските области Средна Стара планина и Среден Предбалкан. Връх Бедек, който се издига на 1498 м е най-високата точка в община Габрово, а през нейна територия минават редица реки – Янтра, Паничарка, Жълтешка, Лопушица и други. Планинския релеф е прорязан от дълбоки и стръмни долини, има редица плата, седловини и долини.

На територията на общината има 134 населени места с общ брой население от близо 65 000 човека.

Икономически характеристики на община Габрово

Област и община Габрово са сред първенците по икономически показатели в България. Водещи отрасли са машиностроене, санитарна арматура, текстилна, шивашка и трикотажна промишленост. Поради планинския и полупланински характер на релефа, тук земеделието не е активен отрасъл, въпреки че в обработваемите земи се отглеждат местни култури и чисти породисти животни, както и екологично земеделие. Туризмът е алтернативният сектор, който добавя стойност към промишлеността като той е по-важен и развит в общините Габрово и Трявна. Тук икономическото развитие и качество на живот са по-високи от средните за страната, поради активния пазар на труда, нарастващата заетост и добрите инвестиции от ЕС. Габрово е на второ място след столицата по усвоени европейски средства. Проблем е застаряването на населението, както и концентрацията му в градовете.

Какво представлява РУО Габрово

Подразделението на териториалната администрация, подчинена на министъра на образованието и науката – РУО Габрово осъществява контрола на системата на предучилищното и училищно образование, като подкрепя методически детски градини, училища, регионални центрове. РУО Габрово следва стриктно заложените насоки на Националния инспекторат по образование.
Структурата на РУО Габрово е организирана в два отдела: Обща администрация и Специализирана администрация.
Основна дейност на общата администрация е да обезпечи технически и административно дейностите на началника на регионалното управление.
Основната задача на специализираната администрацията е чрез активна организация и методическа работа, контролиране и мотивиране на специалистите, заети в сферата, да подпомага дейностите на началника на РУО в системата на предучилищното и училищно образование.

РУО Габрово – Свободни работни места

В РУО Габрово може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

 • Предучилищен учител
 • Санитарка за детска градина
 • Учител по математика
 • Учител по физика

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Габрово

 • ДГ “ПЕРУНИКА” – ГАБРОВО
 • ДГ “МИКИ МАУС” – ГАБРОВО
 • ДГ ”МЕЧО ПУХ” – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, общ. СЕВЛИЕВО
 • ПГТ “ПЕНЧО СЕМОВ” – ГАБРОВО
 • ПГ “МАРИН ПОПОВ” – СЕВЛИЕВО / по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
 • ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – с. ДУШЕВО, общ. СЕВЛИЕВО / по проект BG05М20Р001-2.011 “Подкрепа за успех”
 • ПГ “МАРИН ПОПОВ” – СЕВЛИЕВО
 • ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – с. ШУМАТА, общ. СЕВЛИЕВО