РИО Монтана

Област Монтана се простира в Северозападна България като нейни съседи са областите Видин, Враца и София, както и р. Дунав на север и Република Сърбия на югозапад. Релефът ѝ е разнообразен, поради разпростирането на областта на части от Дунавска хълмиста равнина и Предбалкана, което определя хълмистия релеф в източната част, равнинния в северната част и нископланинския в южните части. Пристанище Лом в област Монтана е второто по големина речно пристанище след Русе и голяма част от потока се свързва с река Дунав, която свързва Черно море със Северно море. През областта преминават някои големи реки като Огоста, Лом, Цибрица, както и има минерални извори, което е предпоставка за развитие на балнеоложки туризъм. В зависимост от релефа са и различните отрасли – в северната част, където е равнинно, добре развито е растениевъдството и животновъдството. В южната – планинска част – развит е рудодобивът. Туризмът е отрасъл, който при добро управление може да донесе икономическо развитие на региона, тъй като има прекрасни условия за балнеоложки, културен и културно-познавателен туризъм. В област Монтана има открити останки от праисторически селища, средновековни крепости и църкви.

Географско разположение на община Монтана

Община Монтана с административния център град Монтана е една от общините в област Монтана. Намира се в централната част на областта и е най-голяма от общо 11 общини. Граничи с общините Брусарци, Медкове, Якимово, Бойчиновци, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, област Враца и област Видин. Релефът ѝ е от ниско планински до равнинен в северната ѝ част. През територията ѝ текат трите големи реки на областта, част от водосборния басейн на река Дунав – Огоста, Цибрица и Лом.

В общината са 24 населени места с общо над 54 000 човека.

Икономически характеристики на община Монтана

В община Монтана и като цяло в областта са най-ниските доходи и стандарт на живот, а бедността е с висок дял. Изключително неблагоприятни са тенденциите на местния пазар на труда, което поставя Монтана на последно място в страната. Активността за инвестиции е изключително ниска, въпреки че усвояването на европейски средства е на относително добро равнище. Тук са и най-ниските данъци в страната.
Пътната мрежа и автомагистралите са с най-малък дял от всички общини и области.
Демографския коефициент е отрицателен и я поставя на второ място в Република България по естествен прираст и по застаряване на населението. Показателите в сферата на образованието са ниски, а нивото на здравеопазване е относително на добро равнище.
Опазването на реда и сигурността също се оценяват като слаби, а културния живот е почти напълно отсъстващ – общината заема последно място в България.

Какво представлява РУО Монтана

Регионалното управление на образованието – Монтана е териториално административно подразделение към министъра на образованието и науката, което осъществява управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование в област Монтана. То осъществява методическа подкрепа и създава условия за провеждане на държавната образователна политика в детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование и центровете за личностно развитие.
Дейността му е организирана в два отдела: “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” и “Организационно-методическа дейност и контрол”.
Задача на отделите е да контролират, координират, анализират цялостната дейност и организация на образователно-възпитателния процес в детските градини, училищата и центровете за личностно развитие. Специално внимание се обръща на обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности.

РУО Монтана – Свободни работни места

В РУО Монтана може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

  • Учител по немски език
  • Оператор парни съоражения
  • Поддръжка на сгради
  • Лектор по музика за 8-10 клас
  • Учител по математика

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Монтана

  • Природо-Математическа Гимназия “Свети Климент Охридски” (Град Монтана)
  • Професионална Техническа Гимназия “Юрий Гагарин” (Град Монтана)
  • Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия (Град Монтана)
  • Основно Училище “Георги Бенковски” (Град Монтана)
  • Tрето Основно Училище “Д-Р Петър Берон” (Град Монтана)