РИО Плевен

Област Плевен е част от Северозападния район заедно с областите Видин, Враца, Монтана и Ловеч. Плевенска област е в центъра на Дунавската хълмиста равнина и малки части от Предбалкана. Съседни области са Враца, Ловеч и Велико Търново. На север достига до река Дунав.
Пощенските кодове започват от 5800, а кодът на МПС е ЕН.
Област Плевен се състои от 11 общини – Белене, Гулняци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг.
В икономически план в област Плевен е развито растениевъдството и животновъдството, лозарството, туризма и в частност медицинския туризъм и др.
Релефът е равнинен с ниски хълмове. По поречията на реките Искър, Вит, Осъм и др. притоци на река Дунав, има долини и каньони.
Областта е богата на културно и историческо наследство. Над 450 са археологическите обекти от древността до Възраждането и Руско-турската освободителна война.

Географско разположение на община Плевен

Административният център на областта и община Плевен е едноименния град. Плевенска община се намира в Северна България в сърцето на Дунавската равнина. Община Плевен е най-голямата сред единадесетте общини на областта. В община Плевен има 25 населени места. Граничи с общините Долни Дъбник, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Левски, Пордим и област Ловеч.
Релефът е равнинен и леко хълмист, а почвата плодородна. Водните коридори са река Вит и притоците ѝ Чернялка и Тученица, чиито каньони са дълбоко врязани.
Климатът е умереноконтинентален с големи амплитуди.

Икономически характеристики на община Плевен

Икономическото състояние на община Плевен е около средното за страната. Брутния вътрешен продукт на глава от населението се покачва, но все още е под средното за страната. Пазарът на труда е в застой, а инвестиционната политика е ниска. Чуждестранните инвестиции в региона са твърде малко. Европейските средства се усвояват добре. Нивата на местните данъци и такси са измерими със средните за страната, но са доста по-високи от тези на Северозападния район. Образованието се оценява като недостатъчно добро, въпреки че има редица елитни гимназии, чиито възпитаници заемат челни места в олимпиади и международни състезания.  Растеж бележи броя на студентите в гр. Плевен, което е една добра тенденция. Всеобщата тенденция на застаряващо население е валидна с пълна сила за община и област Плевен. Добри показатели има по отношение на здравеопазването. Общината е първо място по брой лекари и легла в многопрофилните болници.
Интензитетът на културния живот е сравнителни нисък.

Какво представлява РУО Плевен

Регионалното управление на образуванието – Плевен е териториално подразделение на администрацията на министъра на образованието и науката, гарантирайки управлението и контрола на държавната образователна политика в системата на предучилищното и училищно образование на територията на Област Плевен.
Йерархията на РУО Варна е пирамидална структура, начело на която е началник, а под него има два отдела: “Организационно-методическа дейност и контрол” и “Административно-правно, финансово, стопанско и информационно обслужване”. В двата отдела работят специалисти, които обезпечават държавната политика в сферата на образованието. На високо ниво е взаимодействието между отделите, което гарантира по-качествено и пълноценно прилагане на законодателните мерки и нормативни актове.
Началник на РУО Плевен е Албена Тотева. Началник на отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” е Даниела Бачовска-Кожухарова. Длъжността началник на отдел АПФСИО е незаета.