РИО Сливен

Област Сливен е разположена в Югоизточния район на Република България заедно с област Бургас, Стара Загора и Ямбол. Границите ѝ са с областите Ямбол, Бургас, Велико Търново, Търговище, Шумен и Стара Загора. От значение за областта преминаването на ж.п. Линията София – Бургас през нейна територия, както и редица планински проходи, свързващи Северна с Южна България. Релефното разнообразие е голямо. На север е планински, на юг – равнинен, а в средата е хълмист и полупланински. Област Сливен се слави с богатство и на водните басейни – реките Тунджа, Луда Камчия, Блатница, Асенвска и др., язовирите Жребчево и Асеновец, минерални извори – предпоставка за развитие на балнеоложки туризъм. Налични са възможности и за развитие на културен, образователен, исторически и винен туризъм, както и редици спортове като алпинизъм, парапланеризъм и др.
Като промишлености най-развити са текстилната промишленост и селското стопанство. Тук е създадена първата тъкачна фабрика в рамките на Османската империя, още през 1836 година. Историческите данни говорят, че още от древни времена тази област е била заселена, по-късно и римската империя оставя своя отпечатък под формата на крепости и укрепления. Огромно развитие областта бележи през Възраждането.
Пощенските кодове започват от 8800, а кодът на МПС е СН.
В рамките на област Сливен има 4 общини – Котел, Твърдица, Сливен и Нова Загора, с общо 110 населени места, от които 6 града и 104 села.

Географско разположение на община Сливен

Община Сливен е разположена в централната и югоизточната част на едноименната област. Тя е най-голямата по площ община в България. Граничи с община Котел на североизток, област Ямбол на изток и югоизток, община Нова Загора на югозапад, община Твърдица на запад и област Велико Търново и област Търговище на северозапад. В границите на община Сливен има 45 населени места.
В община Сливен релефът е многообразен – от равнинен през нискохълмист до среднопланински. Общината се разпростира на цели пет от физикогеографските области в Република България – Предбалкан, Горнотракийска низина, Средногорие, Сливенска котловина, Стара планина.
Административния център на областта и общината е град Сливен, който е осми по големина град в България. Градът на 100-те войводи се намира в подножието на южните склонове на Сливенска планина.
Климатът в общината е преходно-континентален.


Икономически характеристики на община Сливен

Брутният вътрешен продукт на глава от населението е с нисък темп на растеж, а икономически регионът изостава от общите тенденции в държавата. Работната ръка е все по-ниско образована, което е предизвикателство пред пазара на труда. Инвестициите не са особено активни, което определя и последно място на област Сливен в страната. Усвояването на европейски средства е също на най-ниско ниво. На последно място е по образователни показатели. Демографската картина, макар и добра към днешна дата, се влошава.
Здравеопазването не е на добро ниво, поради високата детска смъртност. Културния живот не е развит и няма голям интерес към театри и културни събития.

Какво представлява РУО Сливен

РУО Сливен е местна териториална структура на администрацията на министъра на образованието и науката, чиято цел е да обезпечи държавната политика, стратегиите, методологията в сферите на предучилищното и училищно образование.
Началник на РУО Сливен е Боян Аксаков, който изпълнява и длъжността началник на отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”. Началник на отдел АПФСИО е Лиляна Цонкова.
Структурата и съставът на РУО Сливен гарантират провеждането на държавната политика в областта на предучилищното и училищно образование, осигуряват съдействие за подходящи  условия за нормално функциониране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, координират взаимодействието между въпросните институции и териториалните органи и ръководства на представителните организации на работниците и служители и на работодателите.