РИО Стара Загора

Област Стара Загора е разположена в Югоизточния район, в чиито състав влизат и областите Бургас, Сливен и Ямбол.
Областта е разположена в централна Южна България като съседни области са ѝ Сливен, Ямбол, Хасково, Пловдив, Габрово и Велико Търново.
Местоположението ѝ обхваща географските обекти Старозагорско поле, Казанлъшка долина, части от Средна гора и от Стара планина. През нейна територия преминават две важни пътни артерии – магистралите Марица и Тракия, както и ж.п. Линиите София-Карлово-Бургас, София-Пловдив-Бургас и Русе-Подкова. 
Област Стара Загора е богата на водни ресурси – река Тунджа с притоците си, минералните бани в районите на село Ягода, Старозагорските минерални бани и Павел Баня, както и един от най-големите язовири на територията на Република България – езовир Копринка.
Природното богатство е голямо – тук са резерватите Соколна, Каменица, защитените територии Енина и Мъглиж и много други.
По-големина областта е на пето място в страната. Пощенските кодове започват от 6000, а кодът на МПС е СТ.
Област Стара Загора е съставено от 11 общини: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан. Общо населените места са 206 – от тях 11 града и 195 села.

Географско разположение на община Стара Загора

Община Стара Загора е една от единадесетте общини, съставляващи област Стара Загора. Тук е и административния център – едноименния град. Намира се в централната част на областта и е най-голяма община. Граничи с община Казанлък, Мъглиж, Николаево и Гурково на север; с община Нова Загора от Сливенска област на изток, с община Раднево и Опан на югоизток, с община Димитровград от област Хасково на юг, с община Чирпан на югозапад и с община Братя Даскалови на запад. Землището на община е в пределите на Старозагорското поле и части от Средна гора, което определя равнинния и нископланински релеф. Най-високата точка в общината е връх Морулей – 896 метра, а най-ниска е в южната част – 136 метра.
Богати са водните артерии – река Сазлийска протича от тук, река Чаталка, Азмака, Бедечка и др.
Община Стара Загора има в състава си 52 населени места с общ брой жители около 138 000 души.

Икономически характеристики на община Стара Загора

Община Стара Загора заема второ място в Република България по брутен вътрешен продукт на глава от населението. По равнище на заплати е на трето място. Нивата на бедност са около средните стойности за страната. Практически безработица няма. Работната ръка страда от образователни дефицити. Икономиката на общината е на отлично ниво и привлича много инвестиции. Училищното образование е на нива средни за страната, но демографските показатели са отрицателни. Здравеопазването същи е на добро ниво. Културният живот е активен и се наблюдава интерес към театри и музеи.
Главния отрасъл в областта е промишлеността, добивът на лигнитни въглища и електроенергията. Водещи са машиностроенето, леката промишленост, хранително-вкусовата промишленост, козметиката и др.

Какво представлява РУО Стара Загора

Регионалното управление на образованието – Стара Загора е териториално административно звено към министъра на образованието и културата.  Отговорност и функция на РУО Стара Загора е да провежда държавната политика в сферата на предучилищното и училищното образование и да упражнява управление и контрол. РУО Стара Загора е юридическо лице на бюджетна издръжка.
Състои се от два отдела: Обща администрация – отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), което подпомага технически дейността на началника на РУО, на специализираната администрация и др.; и Специализирана администрация – отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), която подпомага дейността на началника РУО Стара Загора организационно, методически и контролиращо институциите в системата на предучилищното и училищно образование.
Началник на РУО Стара Загора е Татяна Димитрова.
Началник на отдел “ОМДК” е Милена Йолдова.
Началник на отдел “АПФСИО” е Стефка Бояджиева.