РИО Търговище

Област Търговище се намира в Североизточния район, който обхваща земите между река Дунав, Стара планина и Черно море. В състава на района влизат 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен.
Област Търговище се намира в Североизточна България. Нейните граници са с Русенска, Разградска, Шуменска, Сливенска и Великотърновски области.
Дунавската равнина, Поповските и Разградски хълмове, части от Предбалкана и Лиса планина са в землището на областта. Както и за съседните области, и тук реките са плитки и непълноводни. Най-големи от тях са Черни Лом, Врана и Голямата. Водното богатство се допълва от най-големия язовир в областта – Ястребино. Значително е транспортната роля, тъй като от тук преминава автомагистралата “Хемус” и ж.п. линията София – Варна.
Пощенските кодове започват от 7700, а кодът на МПС-та е Т.
В състава на областта влизат 5 общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище. Населените места са 194 –  общо 5 града и 189 села.

Географско разположение на община Търговище

Община Търговище се намира в Североизточна България и една петте общини в състава на област Търговище.  Покрива територия от 840,429 кв.км, което я прави най-голямата община в областта. Граничи с община Омуртаг на юг, община Антоново на югозапад, община Попово на запад, област Шумен на североизток, изток, югоизток и област Разград на север.
Надморската височина на общината варира между 150 и 300 метра, а релефът ѝ е равнинен и хълмист, тъй като се простира на южните части на Източната Дунавската хълмиста равнина. Значима за общината водна артерия е река Врана, която е приток на Голяма Камчия, река Керизбунар (приток на Врана), река Калайджи (приток на Врана). Броят на язовирите в община Търговище е 37.
В състава на общината влизат 52 населени места.

Икономически характеристики на община Търговище

Община Търговище е с високи нива на бедност и въпреки че доходите се повишават, икономическия растеж остава на ниски за страната стойности. Негативна е оценката на динамиката на пазара на труда – ниска заетост, растяща безработица. Образованието на работната сила е основно и средно, което прави реализацията трудно. Чуждестранните инвестиции, които общината привлича, са на прилично ниво. Усвояване на европейски средства е доста слабо. Миграцията в общината е нетна, въпреки това се наблюдава влошаване на демографските показатели. Системата на образованието не обхваща всички обекти на системата, а оцените са ниски. Страда и нивото на здравеопазването.
Най-важният сектор в икономиката е селското стопанство – растениевъдството и земеделието, както и животновъдството. Основни отглеждани култури са пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, рапица, ръж, ечемик, овес, фуражен грах, сорго, картофи, захарно цвекло, тютюн и др.
Добре развито е винопроизводството и производството на безалкохолни напитки, както и млекопреработването.

Какво представлява РУО Търговище

Регионалното управление на образованието – Търговище е териториална администрация към министъра на образованието и културата.  Задължение на РУО Търговище е да провежда държавната политика в сферата на предучилищното и училищното образование и да упражнява управление и контрол. РУО Търговище е юридическо лице на бюджетна издръжка.
Състои се от два отдела: Обща администрация – отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), което подпомага технически дейността на началника на РУО, на специализираната администрация и др.; и Специализирана администрация – отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), която подпомага дейността на началника РУО Търговище организационно, методически и контролиращо институциите в системата на предучилищното и училищно образование.
Началник на РУО Търговище е Елка Станчева. Началник на отдел “ОМДК” е Стефан Станчев.
Началник на отдел “АПФСИО” е Светлана Савова.