РИО Благоевград

Благоевградска област е една от 28-те области в България. Нейният административен център е град Благоевград. Пощенските кодове в тази област са от 2700. Кодът на МПС-тата в областта е Е. Тя се намира в югозападната част на България и покрива географския район Пиринска Македония.
Площта на област Благоевград е 6449,5 кв.км., което я прави третата по големина област. Гранични с област Кюстендил, Софийска област, област Пазарджик, област Смолян и с държавите Гърция и Република Северна Македония. Планините Пирин, Рила, Родопи, Влахуна, Малешевска, Огражден, Беласица, Славянка и Стъргач се намират изцяло или от части в област Благоевград. Тук са и два от трите национални парка в България, както и 40% от дебита на минералните извори в България.
Област Благоевград е втората по горски площи. В съставът ѝ влизат 14 община с общо 274 населени места, от които 13 града и 261 села.

Географско разположение на община Благоевград

Община Благоевград е една от съставните общини на област Благоевград и се намира в Югозападна България.
Благоевградска община е в най-северозападната част на област Благоевград и е с площ от 620,118 кв.км., което я нарежда на 3-о място по големина сред 14-те общини в областта.

Граничи на северозапад и север с област Кюстендил и принадлежащите ѝ общини Невестино, Бобошево и Рила, на изток с община Беласица, на югоизток с община Разлог, на юг с община Симитли, на запад с Република Северна Македония.

В община Благоевград има 26 населени места: Бели Поле, Бистрица, Благоевград, Бучино, Българчево, Габрово, Горно Хърсово, Дебочица, Делвино, Дренково, Дъбрава, Еленово, Зелендол, Изгрев, Клисура, Лешко, Лисия, Логодаж, Марулево, Мощанец, Обел, Падеш, Покровник, Рилци, Селище и Церово.

Релефът на община Благоевград е предимно планински и котловинен, като цялата и източна част е в югозападния дял на планината Рила. Най-високата точка на общината е Голям Мечи връх – 2618 м. Западната част на община Благоевград се намира в източните и североизточни разклонения на планина Влахина, където най-високата точка е връх Туторовича – 1529 м. На нейна територия е и Благоевградската котловина, където е и най-ниската точка в общината – 312 м.н.в.
80% от територията на общината попада в преходно-континенталната климатична област, характеризиращ се със силно влияние на топъл средиземноморски въздух, нахлуващ по долината на река Струма. А останалите 20% са с планинско разположение и по-голяма надморска височина, което прави климата им типично планински.
На територията на общината Благоевград минава Кочериновски пролом и около 15 км от коритото на река Струма заедно с нейните притоци – Лисийска река, Телкиовски дол, Дреновска река, Благоевградска Бистрица, Логодашка река и Стара река. Има и два язовира – Стойковци при село Логодаш и Бистрака южно от Благоевград.
Населението е в общината по данни от 2011 година е 77 441 души.
Административен център на община Благоевград е град Благоевград. Той се намира на главния път Е-79 в долината на р. Струма и на 360 м.н.в. Градът отстои на 100 км. южно от столицата на България – София, на 20 км. от границата с Република Северна Македония, на 100 км. от границата с Република Гърция. През града преминава река Благоевградска Бистрица.

Икономически характеристики на община Благоевград

Данните от 2018 година сочат, че икономическото развитие в област Благоевград е много добро. Брутния вътрешен продукт нараства по-бързо от средния за страната. Доходите изпреварват средните стойности за страната, а тенденциите се запазват благоприятни. Благоевград е сред водещите области, в които има висока икономическа активност, заетостта на пазара на труда е висока, а безработицата е ниска. Въпреки това инвестиционната активност е далеч под средните нива за страната, въпреки че се повишава. Качеството на пътната инфраструктура се увеличава, а местните данъци и такси са по-ниски от средното за страната ниво.
По демографски показатели област Благоевград постига сравнително добри резултати. Отпадналите от основното и средно образование са значително под средните нива за страната, а резултатите от матури и външно оценяване са близки до средните за страната.
Здравноосигурените лица в област Благоевград се увеличават като дял и достигат над средните нива за страната. В същото време здравеопазването в областта и общината страдат от недостиг на медицински персонал.
Криминогенната обстановка е под средните нива за страната – престъпленията са сравнително малко, а разкриваемата им е висока.

Какво представлява РУО Благоевград

Регионалното управление на образованието (РУО) Благоевград е териториална администрация към министъра на образованието и науката и служи за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование.
Регионалното управление на образованието се управлява и представлява от началник. Началник на РУО Благоевград е Ивайло Златанов.
Началник на отдел „Административно правно, финансово – стопанско и информационно обслужване е Красимира Тодорова.
Началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ е Методи Попов.
Структурата на РУО Благоевград се състои от Главен счетоводител,  трима служители Старши експерт по организация на средното образование, Главен юрисконсулт, Старши експерт по чужд език и по майчин език, Старши експерт по информационно осигуряване, Старши експерт по български език и литература, Старши експерт по математика, Старши експерт по анализ и обработка на информацията, Старши експерт по професионално образование и обучение, Старши експерт по информатика и ИТ, Главен специалист – човешки ресурси, Старши експерт по физическо възпитание и спорт, Старши експерт по обучението в начален етап, Главен специалист, Старши експерт по предучилищно образование, Старши експерт по природни науки и екология, Старши експерт по приобщаващо образование, Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, Системен администратор.
РУО Благоевград провежда държавната политика в областта на предучилищното и училищно образование на територията на областта; планира, организира и контролира дейността на РУО Благоевград; разпорежда се с финансовите средства в съответствие с действащата нормативна уредба и организира публикуването на утвърдения бюджет в интернет страницата на РУО Благоевград, утвърждава правила за вътрешния ред, съдейства за осигуряване на условия за функциониране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

РУО Благоевград – Свободни работни места

В РУО Благоевград може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието: касиер домакин, начален учител, учител по български език и литература, чистач, учител по математика, учител по биология.

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Благоевград

  • ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
  • Второ ОУ “Димитър Благоев”
  • ПГМСС “Пейо Крачолов Яворов”
  • Детска градина “Слънце”
  • ЦПЛР-ЦЛТРДБ