РИО Ловеч

Ловешка област е част от Северозападния регион на Република България. Намира се в Централна Северна България и граничи с областите Плевен, Велико Търново, Пловдив, София и Враца. Местоположението ѝ там, където се срещат Стара планина и Дунавската хълмиста равнина, което определя релефа ѝ като равнинен и хълмист. Богата е на води – тук преминават реките Вит, Осъм, Видима, Панега и техни притоци. В границите на областта са и осем природни резервата и защитени територии. Земите, включени в областта са богати на карстови извори и на пещери, на над 600 паметника на културата, на манастири, исторически резервати от различни ери – от неолита до Възраждането. Богатството ѝ се изразява и в множеството минерални извори, които определят развитието на балнеоложки и екотуризъм. Пощенските кодове започват от 5500, а кода на МПС е ОВ.
В област Ловеч има 110 населени места, от които 8 града и 102 села. В състава ѝ влизат 8 общини: Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица.

Географско разположение на община Ловеч

Община Ловеч с административния център на областта град Ловеч се намира в северната-североизточната част на областта. Община Ловеч е най-голямата по територия община в областта, както и на 12-о място по площ в Република България. Граничи с община Летница, област Габрово, община Троян, община Угърчин и област Плевен.
Територията на община Ловеч е с хълмист релеф с редица възвишения, плата и долини. Спада към водосборния басейн на река Дунав, а повече от 90% от водите са на река Осъм, а останалите на река Вит.
Основно определящ за климата е местоположението на общината и релефа, като той може да се определи като умереноконтинентален. Зимата е студена, а лятото сухо и горещо.

Икономически характеристики на община Ловеч

В община Ловеч има 35 населени места с близо 50 000 жители.
Брутния вътрешен продукт на глава от населението е по-нисък от средния за страната, но темпът му на растеж е съотносим със средния темп за България. Пазарът на труда е активен, а безработицата като цяло намалява. Икономическата активност нараства в последните години. Незадоволително е нивото на усвояване на европейски субсидии.

Основен проблем се очертава застаряващото население в областта и в общината, а резултатите, постигнати в средното образование, са под средните на страната и са незадоволителни. Слабо активен и е културния живот в областта като единствено в община Ловеч нивата са горе-долу съотносими със средните за страната.

Какво представлява РУО Ловеч

РУО Ловеч е местна териториална структура на администрацията на министъра на образованието и науката, чиято цел е да обезпечи държавната политика, стратегиите, методологията в сферите на предучилищното и училищно образование.
Началник на РУО Ловеч е Еленко Начев, а началник на отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” – Иваничка Буровска. Началник на отдел АПФСИО е Румен Бахов. С помощта на отделите се гарантира провеждането на държавната политика в областта на предучилищното и училищно образование, осигурява се съдействие за гарантиране на условия за нормално функциониране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, координира се взаимодействието между въпросните институции и териториалните органи и ръководства на представителните организации на работниците и служители и на работодателите.

РУО Ловеч – Свободни работни места

В РУО Ловеч може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

 • Детска учителка
 • Хигиенист на детска градина
 • Учителка по БЕ
 • Учителка по физкултура

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Ловеч

 • НУ “Инж. Георги Вълков” – Луковит – Образователен медиатор
 • ОУ “ОУ-Васил Левски” – -Български извор – Учител английски език
 • ОУ “Иван Вазов” – Дебнево – Учител математика и ИТ
 • ДГ “Радост” – Ловеч – Логопед
 • ОУ “Проф. Димитър Димов” – Ловеч – Лектор биология
 • ОУ “Васил Априлов” – Градежница – Учител ЦДО
 • ОУ “Васил Априлов” – Градежница – Учител начален етап
 • ОУ “Иван Хаджийски” – Троян – Учител спортна подготовка