РИО Силистра

Област Силистра е разположена в Северния централен район на Република България, който обхваща 5 области – Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград.
Силистренска област се намира в североизточния край на България като граници са ѝ – река Дунав и Румъния, областите Русе, Разград, Шумен и Добрич.
Релефът ѝ е равнинен, тъй като областта се простира на Дунавската равнина, Добруджа и части от Лудогорието. Естествен воден път е река Дунав, която свързва България с Източна и Централна Европа.
Тук е развито селското стопанство и отглеждането на зърнени и технически култури, поради плодородната и богата за земеделия почва.
Редица природни и исторически дадености са предпоставка за развитие на познавателен,културен, екологичен, селски и ловен туризъм. В близост да град Силистра се намира биосферния резерват Сребърна (обект на ЮНЕСКО), резервата Малък Преславец, Каракуз – дивечов резерват. Археологическото наследство и богатството от артефакти са на територията на цялата община – останки от тракийски могили, от крепости, църкви и къщи от периода на Възраждането и др.
Пощенските кодове в областта са от 7500, а кодът на МПС е СС.
В област Силистра има 118 населени места, разпределени в 7 общини – Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан. От 118 населени места – градовете са 5, а селата 113.

Географско разположение на община Силистра

Община Силистра се локализира в Североизточна България и е една от общините в рамките на област Силистра. Граничи с река Дунав и Румъния на север, с община Ситово на запад, с общините Алфатар и Дулово на юг и с община Кайнарджа на югоизток.
Характеризира се се с равнинен и частично нисък релеф, които на места е набразден от дълбоки суходолия. Най-южните ѝ райони са в ниската част на Лудогорското плато, а най-източните в Добруджанското плато. Останалата и по-голяма част от територията на община Силистра е в Дунавската хълмиста равнина. В територията ѝ липсват повърхностно течащи води освен река Дунав.
Община Силистра се състои от 19 населени места
Климатът е умереноконтинентален с нива на валежите около средните за страната.

Икономически характеристики на община Силистра

Брутният вътрешен продукт на глава от населението е нисък, но в последните години се забелязва интензивен растеж, но все още е под средните нива за България. Това важи и за заплатите, които са по-ниски от тези за страната. Пазарът на труда е в застой, въпреки че икономическата активност се повишава. Намалява безработицата и се увеличава заетостта.
В Силистра е една от най-слабите инвестиционни активности в страната. Местните данъци и такси са в по-малки размери. Слабо е представянето на областта и общината в сферата на образованието. Здравеопазването също страда от липса на лекари и от липса на достатъчно легла в болниците. Ниско е нивото на културен живот в общината.
Местната икономика е стъпила на икономическите отрасли земеделие, машиностроене, текстил, обзавеждане, хранително-вкусова промишленост, тухларство.
Образованието държи равнища близки до средните за страната.
Здравеопазването изостава поради липса на лекари, целенасочени инвестиции и недостатъчен брой легла в многопрофилните болници.
В Русе е много добре развит културния живот – провеждат се редица фестивали и културни събития.

Какво представлява РУО Силистра

РУО Силистра е местна териториална структура на администрацията на министъра на образованието и науката, чиято цел е да обезпечи държавната политика, стратегиите, методологията в сферите на предучилищното и училищно образование.
Началник на РУО Силистра е Габриела Миткова, а началник на отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” – Пепа Лазарова. Началник на отдел АПФСИО е Геновева Димитрова-Кондова.
Структурата и съставът на РУО Силистра гарантират провеждането на държавната политика в областта на предучилищното и училищно образование, осигуряват съдействие за подходящи  условия за нормално функциониране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, координират взаимодействието между въпросните институции и териториалните органи и ръководства на представителните организации на работниците и служители и на работодателите.