РИО Пловдив

Област Пловдив е в Южния централен район, който граничи със Северния централен район, Република Гърция и Република Турция, Югоизточен район, Югозападен район. Пет области съставляват Южния централен район. Това са Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали. Пловдивска област се намира в Централна Южна България. Граничи с областите Пазарджик, София, Ловеч, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. Област Пловдив е разположена в Горна тракийската низина, части от Родопа планина, Средна гора, както и подбалкански долини. В състава на област Пловдив влизат 18 общини: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря.
Пощенските кодове започват от 4000, а кодът на МПС е РВ.
Населените места в областта са общо 212, от които градовете са 18, а селата 194.

Географско разположение на община Пловдив

Община Пловдив е съставна община на област Пловдив и административен и индустриален център. Намира се в централната част на областта, а по големина е едва на 14 място сред 18-те общини. Границите ѝ се определят от община Марица, която се намира на северозапад, север и североизток и община Родопи, която е на югоизток, юг и югозапад.
Община Пловдив има равнинен релеф, тъй като е разположена в Горнотракийската низина.  От цялата ѝ площ – 80% са урбанизирани, а 20% са земеделски земи. Най-високата точка в община Пловдив е Джендем тепе – 285,5 метра. В коритото на река Марица е най-ниската точка – 149 метра. През община Пловдив протича река Марица и два от притоците ѝ: Първенецка река и Пясъчник.
В общината има едно единствено населено място – гр. Пловдив, който е център и на областта. Градът е разделен на шест района, които си имат кметове и районни администрации – Район Централен, Район Източен, Район Западен, Район Северен, Район Южен, Район Тракия.
Град Пловдив е най-големият град в България след столицата София.

Икономически характеристики на община Пловдив

Брутният вътрешен продукт на глава от населението в общината е на седмо място в страната. Приходите в домакинствата нарастват бързо, съответно заетостта е относително висока, а безработицата – ниска. Инфраструктурата е добре развита, а данъците и местните такси държат високи нива. В Пловдив има и увеличаване на населението, което го прави една от седемте общини, които имат положителен прираст. Нивата на образование и здравеопазване също са много добри. Културният живот държи сравнително ниски нива.

Какво представлява РУО Пловдив

Подразделението на териториалната администрация, подчинена на министъра на образованието и науката – РУО Пловдив осъществява контрола на системата на предучилищното и училищно образование, като подкрепя методически детски градини, училища, регионални центрове. РУО Пловдив следва стриктно заложените насоки на Националния инспекторат по образование. Стриктно се спазва годишния план, спуснат от министъра на образованието и науката.
Структурата е с регистрация на юридическо лице и е на бюджетна издръжка към Министерството на образованието и науката.
Структурата на РУО Пловдив е организирана в два отдела: Обща администрация и Специализирана администрация.
Основна дейност на общата администрация е да обезпечи технически и административно дейностите на началника на регионалното управление.
Основната задача на специализираната администрацията е чрез активна организация и методическа работа, контролиране и мотивиране на специалистите, заети в сферата, да подпомага дейностите на началника на РУО в системата на предучилищното и училищно образование.
Началник на РУО Пловдив е Антоанета Кръстанова.
Началник на отдел ОМДК – Марияна Симеонова.
Началник на АПФСИО е Ирина Минчева, която е и главен юрисконсулт.