РИО Хасково

Област Хасково се намира в Южния централен район на Република България и по-точно в източната му част. Съседни области са Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Кърджали, както и държавите Турция и Гърция. В пътнотранспортно отношение областта е значима, тъй като от тук преминава ж.п. линията София – Истанбул и автомагистрала Тракия.
От географска гледна точка, Хасковска област се разпростира на Югозападните хребети на Сакар планина и северните части на Източните Родопи.
Областта е богата на водни артерии – Марица, Арда, Съзлийка текат тук, както и има много минерални извори, създаващи предпоставки за развитие на балнеотуризъм. Възможности и дадености има и за културен, селски и еко туризъм.
Пощенските кодове започват от 6300, а кодът на МПС е Х.
В състава на област Хасково влизат 11 общини: Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли и Хасково. Населените места са общо 261, от които 10 са градове, а 251 – села.

Географско разположение на община Хасково

Община Хасково е на второ място по големина от общините в област Хасково. Намира се в западната част на област Хасково, а в съседство са: община Минерални бани, община Димитровград, община Симеоновград, община Харманли, община Стамболово и област Кърджали.
Общината се разпростира на северните части на Източните Родопи, които са по-ниски, което определя хълмистия релеф. Реките, които текат през територията на Хасково са Марица, Харманлийска река, Бързей, Хасковска река, Узунджовска река.
В състава на община Хасково влизат 37 населени места с общо население от около 94 000 души.


Икономически характеристики на община Хасково

Хасково е една от най-слабо развитите в икономически план области в Южна България. Значително по-ниски са стойностите на брутния вътрешен продукт от този за страната. Заплатите също са доста по-ниски, въпреки че в последните години доходите на домакинствата се увеличават.
Ниски са равнищата на безработица, а нивото на заетост е по-голямо от средните за страната стойности.
От гледна точка на образование се наблюдава недостиг на висшисти и все повече работна ръка с основно образование, което поставя трудности пред пазара на труда.
Нивата на местните данъци и такси са сред най-ниските за Република България и продължават да намаляват.
Здравеопазването не е на завидно ниво, поради трудния достъп до специалисти. Училищното образование търпи спад като брой обхванати деца, но успехът на тези в системата се повишава.

В област Хасково основния поминък на населението е отглеждането на тютюн. В общината е развита химическата, текстилната и трикотажна промишлености, винарството, химическата промишленост, машиностроене и др.

Какво представлява РУО Хасково

Регионалното управление на образованието (РУО) Хасково е администрация на териториален принцип към министъра на образование и науката. Нейна цел е управление и контролиране на системата на предучилищното и училищно образование. Структурата  на РУО Хасково е йерархична. Начело стои началник – Веселина Павлитова. Общата администрация е в отдел “АПФСИО” с началник Иван Ванчев, а специализираната администрация е в отдел “ОМДК” с началник Иван Панайотов.
РУО Хасково привежда в изпълнение държавната политика в сферата на предучилищното и училищно образование, контролира процесите в системата, подкрепя специалистите заети в тази сфера и поддържа комуникация между тях и държавната администрация.