РИО Смолян

Област Смолян се намира в Южен Централен район заедно с областите Пазарджик, Пловдив, Хасково и Кърджали. Разпростира се в източната част на планината Родопи, което определя планинския релеф. В района е развито животновъдството, както и има находища на руди – оловни и цинкови.
Традиционно тук, заради природата и запазените традиции, както и преимуществата на планината, са развити различни видове целогодишен туризъм. Богати са природните забележителности като биосферните резервати Казаните, Сосковче, Момчил дол, Амзово, феноменалните Чудни мостове, Триградско ждрело, пещерите Дяволското гърло, Ягодинска, Ухловица и др.
Водните артерии също са богатство на областта – големите реки Арда, Въча, Чепеларе, Върбица, Девин текат тук. А язовирите Доспат и Въча са предпочитано място за риболов. Перфектни условия за спа и балнеоложки туризъм има в област Смолян, благодарение на минералните извори близо до Девин, Баните, Михалково, Лясково.
Пощенските кодове започват от 4700, а кодът на МПС е СМ.
Областта е разделена на 10 общини, в които има 240 населени места. От тях 8 града и 232 села.

Географско разположение на община Смолян

Община Смолян е разположена в Южна България, в най-южната част на област Смолян. Тя е най-голямата от десетте общини в състава на областта. Граничи с община Девин на запад, община Чепеларе на Север, община Баните, община Мадан, община Рудозем, област Пловдив и с Република Гърция на юг и югозапад.
Поради разположението си в най-високите части на Западни Родопи – релефът на общината е средно и високо планински. Най-високата точка на община Смолян, а и на целите Родопи е връх Голям Перелик.
В община Смолян се срещат два водосборни басейна – този на река Марица и този на река Арда.
В община Смолян има 86 селища с население около 41000 души.
Административният център на община и областта – град Смолян е създаден през 1960 при обединяването на двата града Смолян и Устово със селата Райково и Езерово. Определен е като един от най-дългите градове в България, тъй като се разпростира по поречието на река Черна.


  Икономически характеристики на община Смолян

Брутният вътрешен продукт на глава от населението е с бавен темп на растеж, а  разликата със средните стойности за страната продължава да се увеличава. Средните доходи са под тези за страната. Процентът на заетост е нисък, а безработицата е висока. Икономически регионът изостава от общите тенденции в държавата. Работната ръка е все по-ниско образована, което е предизвикателство пред пазара на труда. Инвестиционна политика не е развита, а активността е ниска. Усвояването на европейски средства не е на добро ниво. Основен проблем е застаряващото население. По отношения на образованието община Смолян може да се похвали с едни от най-добрите резултати и образователни показатели. Здравеопазването също е на добро ниво.Какво представлява РУО Смолян

РУО Смолян е териториално административно подразделение към министъра на образованието и науката с цел да обезпечи държавната политика, стратегиите, методологията в сферите на предучилищното и училищно образование.
Началник на РУО Сливен е Мария Семерджиева. Никола Запрянов е началник на отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”. Началник на отдел АПФСИО е Радка Анастасова.
Структурата и съставът на РУО Смолян гарантират провеждането на държавната политика в областта на предучилищното и училищно образование, осигуряват съдействие за подходящи  условия за нормално функциониране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, координират взаимодействието между въпросните институции и териториалните органи и ръководства на представителните организации на работниците и служители и на работодателите.