РИО Велико Търново

Област Велико Търново е разположена в Централна северна България. Граничи с река Дунав на север и с областите Плевен, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Сливен, Русе и Търговище.
Областта се характеризира с изключително разнообразен релеф – от планини (Стара планина) до долини и низини, през хълмиста равнина. В областта има няколко значими реки – Янтра, притоците ѝ Росица и Дряново, както и Дунав. Областта е изключително богата в културен, исторически и археологически план, което обуславя и мястото на туризма в икономическия ѝ профил. Над 140 паметници на културата се намират в областта – от праисторическата епоха до средновековието и Възраждането. Освен това в област Велико Търново развито е животновъдството и селското стопанство.
Пощенските кодове в областта са от 5000, а кодът на МПС-тата са с ВТ.
Област Велико Търново е съставена от 10 общини, а административен център е община Велико Търново с едноименния град.

Географско разположение на община Велико Търново

Община Велико Търново е една от десетте общини във Великотърновска област. Граничи с общините Павликени, Полски Тръмбеш, Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена областите Стара Загора и Габрово.
И при едноименната на областта община релефът е разнообразен – планински, хълмист, равнинен. Най-високото място в общината е връх Чукара – 946 метра, а най-ниската е при село Ресен – 54 метра н.в. Водосборният басейн на река Янтра е в цялата община, а нейното течение формира редица изключително красиви и впечатляващи образувания като Втринския пролом, Беляковското плато, Арбанашкото плато, Търновския пролом, Еменския каньон и други.
Административен център на областта и общината е град Велико Търново – старата столица на България. Намира се в подножието на Стара планина, изцяло върху хълмовете Царевец, Трапезица и Света гора и на почти еднакви разстояния от всички големи градове в България. Богатата и дълга история на Велико Търново го прави лидер като туристическа дестинация и присъства във всички обиколни маршрути, предлагани на чужденците, пристигащи в България.

Икономически характеристики на община Велико Търново

Община Велико Търново е основен икономически център на България с ниска безработица, развит транспорт и предприятия от леката и тежката промишленост. Развито е и земеделието, което е 5.5% от общото за страната. Голям дел от икономиката на града е от сферата на туризма, тъй като Велико Търново освен старата столица на България, разполага с редица предимства като възможности за културен, еко, винен, исторически туризъм, а в непосредствена близост и историческия резерват Арбанаси. Сферата на услугите също държи висок процентен дял от икономиката на областта.

Какво представлява РУО Велико Търново

Регионалното управление на образованието Велико Търново е пряко подчинено, административно поделение под ръководството на министъра на образованието и науката. РУО Велико Търново контролира и управлява системата на предучилищното и училищно образование в областта, оказва методическа подкрепа на професионалистите в тази сфера, подкрепя личностното развитие и регионалното приобщаващо образование, следи за прилагане на държавните стандарти.
Структурата на РУО е йерархична и се управлява от назначен от министъра на образованието и науката началник – държавен служител. Началник на РУО във Велико Търново е инж. Розалия Личева, а под него са отделите “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” и Организационно-методическа дейност и контрол”.

РУО Велико Търново – Свободни работни места

В РУО Велико Трново може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

 • Чистач-хигиенист
 • Психолог по проект BG05M20P001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващото образование“
 • Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап
 • Учител в детска градина
 • Счетоводител
 • Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап – 0,5 щат
 • Учител по математика и информационни технологии
 • Логопед – 0,5 щат
 • Учител
 • Учител по български език и литература
 • Учител по математика
 • Педагогически съветник
 • 1. Учител по немски език: 1 място по чл.114;
 • 2. Оперативен счетоводител.
 • Учител по немски език – 60 учебни часа до края на учебните занятия
 • Логопед
 • Учител по математика
 • Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Велико Трново

 • ОУ „Васил Левски“ – Леденик
 • ДГ „Слънчо“ – Свищов
 • ДГ „Радост“ – Свищов
 • СУ „Димитър Благоев“ – Свищов
 • ДГ „Калина Малина“ – Свищов
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Поликраище
 • ОУ „Христо Ботев“ – Беброво
 • ОУ „Васил Левски“ – Върбица
 • ДГ „Здравец“ – Първомайци
 • ДГ „Детски свят“ – Церова кория
 • Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица
 • СУ „Цветан Радославов“ – Свищов
 • Спортно училище „Георги Живков“ – Велико Търново
 • СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен
 • СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов
 • ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица
 • ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка