РИО Шумен

Област Шумен се намира в Североизточния район, който обхваща земите между река Дунав, Стара планина и Черно море. В състава на района влизат 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен.
Област Шумен е разположена в централната част на Североизточна България. Нейните граници са с областите Варна, Бургас, Сливен, Търговище, Разград, Силистра и Добрич. Географските области, върху които се простира са Шуменско плато, част от Лудогорското и Провадийското плата, както и по чати от Самуиловите възвишения, Драговска и източна Стара планина.
Водното богатство на областта е в реките Голяма Камчия, Тича, Провадийска, Врана и др., а в подножието на Стара планина са открити минерални извори.
Пощенските кодове започва от 9700, а кодът на МПС е Н.
В състава на област Шумен има 10 общини, в които 151 населени места – 8 града и 143 села. Общините са: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.
Населението на областта е около 180 000 души

Географско разположение на община Шумен

Община Шумен се намира в централната част на област Шумен и е административен център на областта. Тя е и най-голямата община в състава на областта. Покрива територия от 652,29 кв.км. Граничи с община Хитрино на север, с общини Нови пазара и Каспичан на североизток, с област Варна на югоизток, с община Велики Преслав на югозапад, с област Търговище на запад.
Локализацията на общината изцяло в границите на Дунавската равнина определя равнинния ѝ релеф. Едва 501,90 метра е най-високата точка в границите на общината – връх Търнов дял.
Значима за общината водна артерия е река Поройна и Стара река, които са притоци на Голяма Камчия, река Пакуша (приток на Врана), част от река Провадийска.
В състава на общината влизат 27 населени места.
Административен център е град Шумен, който е с население 75 442 души, което го поставя на десето място по големина в Република България. 
Климатът в общината е умереноконтинентален като през зимния сезон е характерно нахлуването на студени въздушни маси и силни ветрове.

Икономически характеристики на община Шумен

Община Шумен е с ниски нива на средни заплати, които остават доста под средното ниво за страната въпреки, че в последните години брутния вътрешен продукт на населението да се увеличава.
Високите нива на безработица се запазват, а чуждестранните инвестиции са сравнително малки. Общината не се представя добре и с усвояването на европейски средства, въпреки добрата инфраструктура – части от автомагистрала Хемус и ж.п. мрежата са добре развити. Демографските показатели не са добри, въпреки положителния механичен прираст. Населението е застаряващо.
Училищното образование не се представя добре, защото не обхваща всички ученици, а резултатите от матурите са слаби.
Здравеопазването също не е на ниво.
Културният живот се радва на относителна интензивност поради интереса към музеи и библиотеки.
Най-добре развита е леката промишленост, чиито представители преработващата, текстилната, шивашката и хранително-вкусовата са на добро ниво. 

Какво представлява РУО Шумен

Според правилника за устройство и функции на регионалните управления на образованието, издаден от Министерството на образованието и науката, устройството, функциите и организацията на дейността на РУО Шумен са регламентирани като провеждащи държавната образователна политика на територията на област Шумен. Тази дейност се осъществява от държавни служители, назначени по трудово правоотношение. А дейностите на администрацията са разделени в обща и специализирана администрация и отдели.
Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” е обща администрация и осигурява технически дейността на началника на РУО Шумен.
Отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” е специализирана администрация, която организира, съдейства методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищно образование.
Началник на РУО Шумен е Юлиян Тодоров.