РИО Перник

Област Перник се намира в Западна България. Границите ѝ са с област София, Кюстендил, София-град и Република Сърбия на запад. На територията на областта има богати залежи на въглища, руди, глини и варовик, които определят развитието на индустриалния и икономически сектори.  Географски района на област Перник обхваща Пернишко, Радомиско и Брезнишко поле, части от планините Верила, Витоша, Вискяр и др., реките Струма и Ерма. Редица природни забележителности, резервата Голо Бърдо и други са отлична предпоставка за развитие на еко-туризъм. Останките от древни времена и средновековието обуславят възможностите за развитие на културен туризъм.

Пощенските кодове в областта започват от 2300, а МПС кодът е РК.

Област Перник е разделена на шест общини: Брезник с общо 35 населени места, Земен с общо 18 населени места, Ковачевци с 10 населени места, Перник с 24 населени места, Радомир с 32 населени места и Трън с 52 населени места.

Географско разположение на община Перник

В Пернишката котловина  в Югозападна България се намира главната община и административен център – Перник. Границите ѝ са с общините Брезник, Радомир и Ковачевци и област София. В състава ѝ влизат 22 села и 2 града – Перник и Батановци. Релефът на общината е изключително богат – от котловиден до високопланински. На територията на общината са двете котловини – Пернишка и част от Брезнишка, а те са оградени от две планински вериги: Завалско-Планската и Руйско-Верилската.  Първенец по височина в общината е е връх Кале със своите 1052,50 метра. Главна водна артерия е река Струма, която протича през цялата община, а главния ѝ приток – река Конска – отводнява цялата Брезнишка котловина.
Климатът в Пернишка община е умереноконтинентален.

Икономически характеристики на община Перник

Перник е една от най-бързо развиващите се области в България. През последните години брутния вътрешен продукт нараства двойно по-бързо от средния за страната. Но нивото на заплащането остава все още под средното ниво, въпреки повишаването им. Бедността е сравнително ниска. А пазарът на труда е активен. Отбелязва се ръст в икономическата активност. Проблем е застаряването на населението. Ниска са нивата на инвестиционна активност и усвояване на средства по европейски проекти. В цялата област е налице двойно по-нисък коефициент на естествен прираст. Здравеопазването страда от липса на специалисти и леглова база. Резултатите от образование също са под средните за страната. Ниско е нивото на културен живот в област и община Перник.

Какво представлява РУО Перник

РУО Перник изповядва мисиите на териториалните административни единици, пряко подчинени на министъра на образованието и науката като осъществява пряк контрол и управление на местните структури. Осъществява дейността си с приоритет в интерес на децата и учениците част от образователните институции, като осмислено и отговорно прилага държавната образователна политика чрез реализиране и прилагане на доказани в своята ефективност педагогически и организационни модели и практики.
Дейността на РУО Перник е структурирана в два отдела – АПФСИО – обща администрация, която подпомага технически дейността на началника и ОМДК – специализирана администрация, която организира, осигурява методическа подкрепа, осъществява контрол на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в областта с цел изпълнение на законови и подзаконови нормативни актове, оптимизиране и функциониране на институциите, координиране и взаимодействие между институциите в сферата на предучилищното и училищно образование с териториалните органи на изпълнителната власт и др.