РИО Пазарджик

Област Пазарджик е в Южен централен район, който граничи на север със Северен централен район, на юг с Република Гърция и Република Турция, на изток с Югоизточния район, а на запад с Югозападния район. На територията на Южен централен район са 5 от областите – Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали.
Област Пазарджик е в Централна южна България, заемайки западната част на Горнотракийската низина. Граничи с областите Благоевград, Пловдив, Смолян и София.
Област Пазарджик териториално се простира и на географските области пазарджишко и пловдивско полета, върху части от западни Родопи, Рила и Средна гора.
В района е развито земеделието и промишлеността, а международния път Белград – София – Истанбул и магистрала София – Пловдив – Бургас са бързи и удобни връзки за икономически напредък. В областта има богатство от водни ресурси – река Марица с притоците си Тополница и Луда Яна, язовирите Батак, Беглика, Белмекен и др. Редица курортни градчета с топли минерални извори спомагат икономическото развитие – Велинград, Варвара, Баня, Цигов чарк, Юндола и др. Изобилието от културни и исторически паметници е предпоставка за развитие на туризма.

Пощенските кодове на населените места в област Пазарджик започват от 4400, а кодът на МПС е с РА. Областта е на седмо място по големина в страната и се състои от 11 общини: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Стрелча, Септември.

Географско разположение на община Пазарджик

Община Пазарджик е една от единадесетте общини, съставляващи област Пазарджик. Тук е и административния център – едноименния град. Намира се в източната част на областта и е втора по големина. Граничи с общините Брацигово, Пещера, Ракитово, Септември, Лесичово, Панагюрище, Стрелча и област Пловдив. В по-голямата си част релефът на община Пазарджик е равнинен. Само в южния ѝ край е хълмист и ниско планински.

Икономически характеристики на община Пазарджик

Икономическата активност и инвестиционната активност в община Пазарджик, въпреки че нарастват в последните години, си остават не особено интензивни. От това страда и брутния вътрешен продукт и нивото на заплатите, които са значително по-ниски от средните за страната. Налице е и леко увеличение на безработицата. На пазара на труда преобладава нискоквалифицираната работна ръка. Местните данъци и такси са на нива под средните за страната. Демографската крива е по-благоприятна за средните стойности в България, макар и да се повишава в последните години. Постиженията в сферата на образованието са ниски.
Културният и артистичен живот в Пазарджик също не е особено активен. Като добри нива могат да се отбележат сферите на сигурност и правосъдие и околна среда. Основните отрасли за икономиката са туризма, селското стопанство, дървопреработването, машиностроенето, шивашката, мебелната и хранително-вкусовата промишленост.

Какво представлява РУО Пазарджик

Регионалното управление на образованието – Пазарджик е териториално административно подразделение към министъра на образованието и науката, което осъществява управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование в област Пазарджик. То осъществява методическа подкрепа и създава условия за провеждане на държавната образователна политика в детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование и центровете за личностно развитие.
Дейността му е организирана в два отдела: “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” и “Организационно-методическа дейност и контрол”.
Задача на отделите е да контролират, координират, анализират цялостната дейност и организация на образователно-възпитателния процес в детските градини, училищата и центровете за личностно развитие. Началник на РУО е Валентина Кайтазова. Началник на отдел ОМДК е Николай Гунчев, а на АПФСИО – Ружа Семерджиева.

РУО Пазарджик – Свободни работни места

В РУО Пазарджик може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

 • детски учител
 • Старши учител
 • Учител по Руски език
 • Учител по математика
 • Лектор по бизнес и финанси

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Пазарджик

 • НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
 • НУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”
 • НУ”ВАСИЛ ДРУМЕВ”
 • НУ”Г.С.РАКОВСКИ”
 • НУ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ЧЕРНОГОРОВО
 • ОУ”ПРОФ.ИВАН БАТАКЛИЕВ”
 • ОУ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
 • ОУ”В.ЛЕВСКИ”-ВЕЛИЧКОВО
 • ОУ”ХР.БОТЕВ”-ЮНАЦИТЕ