РИО Русе

Област Русе е част от Северен централен район. Разполага се в части от Дунавската хълмиста равнина и в части от Лудогорското плато. Съседни области са ѝ Силистра, Разград, Търговище и Велико Търново. Поради стратегическото си местоположение, областта е от съществено значение за националната транспортна система. Тук е ж.п. Линията Русе – Варна, Дунав мост, който свързва България с Румъния, пристанище Русе на река Дунав.
Пощенските кодове започват от 7000, а кода на МПС е Р.
В област Русе има 8 общини: Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово. Населението е в 83 населени места – 9 града и 74 села.
В района има много природни и исторически забележителности: Природен парк Русенски лом, пещерата Орлова чука, над 250 тракийски могили, крепостта Сексагинта Приста, Яструс, Тигра, скалните църкви в Иваново (Обект на Юнеско), крепостта Червен и др.

Географско разположение на община Русе

Община Русе с административния център – град Русе, е съставна община в област Русе. Разположена е в най-северната част по протежение на река Дунав. Тя е най-голямата сред всички общини в областта. Граничи с общините Сливо поле, Кубрат, Ветово, Иваново и река Дунав и Румъния на север.
Релефът е предимно равнинен и леко хълмист, поради разположението на общината в източната част на Дунавската равнина и край самия бряг на реката.
Община Русе се състои от 14 населени места: Бесарабово, Бъзън, Долни Абланово, Мартен, Николово, Ново село, Просена, Русе, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотаница, Червена вода, Ястребово.
Климатът е умереноконтиненатален, а нивата на валежите са малко над средните за страната.

Икономически характеристики на община Русе

Областта и община Русе изостават в икономически аспект по отношение на брутен вътрешен продукт на глава от населението, въпреки нарастването му. Нивото на бедността сред населението е сходно на това за средните стойности в страната. Налице е повишаване на икономическата активност с бавни, но равномерни темпове. Безработицата намалява, съответно заетостта се увеличава. Активността по отношение на инвестициите е съпоставима със средните за страната стойности. На сравнително добро ниво е усвояването на европейски субсидии. Проблем за областта е намаляването на населението, което се дължи както на ниския естествен прираст, така и на изселването на жителите.
Образованието държи равнища близки до средните за страната.
Здравеопазването изостава поради липса на лекари, целенасочени инвестиции и недостатъчен брой легла в многопрофилните болници.
В Русе е много добре развит културния живот – провеждат се редица фестивали и културни събития.

Какво представлява РУО Русе

РУО Русе е местна териториална структура на администрацията на министъра на образованието и науката, чиято цел е да обезпечи държавната политика, стратегиите, методологията в сферите на предучилищното и училищно образование.
Началник на РУО Русе е д-р Росица Георгиева, а началник на отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” – Боряна Петкова. Началник на отдел АПФСИО е Асен Даскалов. С помощта на отделите се гарантира провеждането на държавната политика в областта на предучилищното и училищно образование, осигурява се съдействие за гарантиране на условия за нормално функциониране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, координира се взаимодействието между въпросните институции и териториалните органи и ръководства на представителните организации на работниците и служители и на работодателите.