РИО Кърджали

Област Кърджали е разположена в южен централен район, в източната част на планина Родопи. Границите ѝ са със съседните области Смоля, Пловдив и Хасково, а на юг Република Гърция. Пощенските кодове в областта започват с 6600, а кодът на МПС е с К.
Цялата област се състои от 7 общини, с общ брой населени места 470, от които 5 града: Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ардино и Джебел.
Освен планинската част на област Кърджали, която се простира на Родопите, територията ѝ е и върху Горнотракийската низина и Беломорска Тракия.
Като цяло районът не е богат, основен отрасъл е селскостопанския, но има условия за развитие на туризъм. Прекрасни предпоставки за развитие на водни спортове и развлечения има на язовирите Кърджали и Студен кладенец, направени на река Арда. А редицата забележителности като скалните “Каменната сватба”, Скалните гъби”, “Скалния прозорец” са впечатляващи с датировките си от преди близо 40 милиона години. В областта е неповторимото архитектурно наследство от световен мащаб – тракийския град Перперикон, редица светилища и некрополи. Останките от средновековни крепости, разположение край Кърджали, Пеперек, Ефрем, Вишеград, Устра и Татул, привличат туристи и любители на историята.

Географско разположение на община Кърджали

Община Кърджали и административния център на областта – град Кърджали са със стратегическо разположение на поречието на р. Арда, само на 132 км от най-близкия гранично-пропускателен пункт “Капитан Андреево” и на транспортен коридор №9, които свърза Гърция и Турция с Европа чрез прохода Маказа. Част от общината представляват едноименния град и още 117 населени места.
Релефът ѝ е основно хълмист и ниско планински. Фауната и флората са разнообразни, а климатът е преходно-средиземноморски, поради влиянието на Старопланинската верига и топлите средиземноморски течения, което обуславя меката зима като цяло и сухото и горещо лято. Природните дадености, язовирите, защитените местности, крепостите и др. Са предпоставка за развитие на културно-познавателния, историческия и селския туризъм.

Икономически характеристики на община Кърджали

Кърджали се характеризира с икономически ръст далеч под средното за страната ниво, икономическата активност е значително ниска, а образователния статус на населението е неблагоприятен. Липсва икономическа активност, а усвояването на европейски средства е незадоволително. На фона на това е положителна тенденция е демографската картина, която е по-висока от средната за страната. За съжаление резултатите на учащите в областта и общината са по-ниски от тези за страната, а здравеопазването не е на ниво поради липса на образовани кадри и модерни болници и друг тип лечебни заведения. Културният живот също не се отличава с високи нива и на места липсва изцяло.
Богатството на областта е в природните изкопаеми, а сравнително развита е сферата на преработващата и добивната промишленост. Развиват се строителството, текстилната, трикотажната и хранително-вкусовата промишленост, леката промишленост и машиностроенето. От стратегическо значение е преработващата промишленост, в който отрасъл фирмите преработват нерудни и рудни изкопаеми, произвеждат цинк, олово, калай и техните сплави, пластмасови изделия, изделия продукт на металообработка и др.
Най-бързо развитие търпи сектор строителство, а най-много регистрирани единици има в секторите Търговия на дребно, ремонт и стоки за дома.

Какво представлява РУО Кърджали

РУО Кърджали е местното териториално подразделение на министъра на образованието и науката, което се грижи за прокарване на държавната политика в областта.
Началник на РУО Кърджали е Гроздан Колев. Ангелина Костова е началник отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”, в който работят девет старши експерта.
Демира Мирянова е началник на отдел “Административно-правно, финансово-стопански и информационно обслужване”, в който пет служителя обезпечават безпроблемното функциониране на РУО Кърджали.

РУО Кърджали – Свободни работни места

В РУО Кърджали може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

  • учител по английски език на граждански договор
  • Психолог

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Кърджали

  • ОУ Д-р Петър Берон, град Момчилград, община Момчилград
  • “НУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, село Звънарка, община Крумовград