РИО Кюстендил

Област Кюстендил е в Югозападния регион. Намира се в Югозападна България, а границите ѝ са с областите София, Перник, Благоевград, Република Македония и Република Сърбия. Пощенските кодове започват от 2500, а кода на МПС е КН. В територията на областта има девет общини – Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Невестино, Бобошево и Трекляново. Общият брой населени места са 182. От физико-географско гледна точка, областта е с богат и разнообразен релеф – котловини и долини, хълмове и планини, а земите се характеризират с плодородие. Климатът се определя в зависимост от релефа – в планините и на по-голяма надморска височина е планински, а в останалата част – преходноконтинентален. Местоположението е комуникативно, тъй като от тук минават магистралите, свързващи София със Скопие, Ниш с Босилеград и Кюстендил, ж.п. Линиите София – Благоевград – Кулата и София – Радомир – Гюешево. Развити са овощарството и лозарството. Има редица природни забележителности, минерални извори, археологически останки, което е предпоставка за развити балнеоложки, планински и културен туризъм.

Географско разположение на община Кюстендил

Община Кюстендил с административния център на областта – гр. Кюстендил е съставна община на област Кюстендил. Намира се в Западна България и в западната част на едноименната област. Тя е най-голяма по територия в областта и на единадесето място в страната. Граничи със общините Трекляново, Бобошево, Бобов дол, Невестино, област Перник и Северна Македония и Република Сърбия. Локацията на община Кюстендил е в историко-географската област Краище, където релефът е хълмисто-равнинен и планински. Водният басейн е богат, а основния воден канал в общината е река Струма. В община Кюстендил има 72 населени места, а населението наброява 60 691 човека.

Икономически характеристики на община Кюстендил

Община Кюстендил икономически стои добре и е над средните показатели за страната с растеж на доходите и заплатите и увеличаващ се брутен вътрешен продукт. Профилът на работната ръка се характеризира с това, че е представен от хора със средно образование.

Инвестиционната активност е сравнително ниска, а качеството на пътищата в общината и областта е по-високо от средното за страната. Местните данъци и такси са с по-нисък размер от тези за страната – осреднени стойности. Но демографските показатели са негативни – населението е най-застаряващото в страната. От гледна точка на образование – оценките на учениците от среден етап са ниски в сравнение с тези от всички други области и общини.
Здравеопазването бележи сравнително добри стойности.
А културния живот в областта и община е сравнително неинтензивен.

Какво представлява РУО Кюстендил

Регионалното управление на образованието – Кюстендил е териториална административна единица към министъра на образованието и науката, чрез което се осъществява управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование на територията на област Кюстендил. Дейността му е по утвърден от министъра годишен план, който се подава всяка година и РУО Кюстендил създава подходящи условия за провеждане и прилагане на държавната образователна политика, осъществява методическа подкрепа на детските градини, училищата и регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в областта.
Структурата му е разделена в два отдела – общ и специализиран. В общия отдел, или “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” технически се осигурява дейността на началника на РУО и на специализираната администрация. 
В отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” се осъществява методическа подкрепа и контрол на институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

РУО Кюстендил – Свободни работни места

В РУО Кюстендил може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

 • Учител по английски език в прогимназиален етап
 • Учител по български език и литература
 • Учител по руски език – гимназиален етап
 • Завеждащ техническа служба
 • Завеждащ административна служба
 • Начален учител в ЦДО, категория – педагогически специалист
 • Учител по математика
 • Начален учител
 • Огняр
 • Учител детска градина
 • Учител по история и цивилизации
 • Учител по история и цивилизации и география и икономика
 • Учител в ЦОУД
 • Пазач
 • Касиер, домакин
 • Учител по физическо възпитание и спорт
 • Учител по математика и информатика

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Кюстендил

 • ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил
 • ОУ “Св. Кл. Охридски” – Трекляно
 • СУ “Хр. Ботев” – Сапарева баня
 • ПГСС “Св. Кл. Охридски” – Кюстендил
 • ОУ “Хр. Ботев” – Невестино
 • ОУ “Н.Вапцаров” – Бобов дол
 • ПТГ “Джон Атанасов” – Кюстендил
 • ДГ “Мечта” – Дупница
 • СУ “Хр. Ботев” – Бобов дол
 • ОУ “Хр. Павлович” – Дупница
 • Шесто ОУ “Св. П. Хилендарски” – Кюстендил
 • СУ “Христо Ботев” – Бобов дол
 • ПГИМ “Йордан Захариев” – Кюстендил
 • ОУ “Никола Й. Вапцаров” – Бобов дол