РИО Разград

Област Разград е разположена в Северен централен район, чиито граници са с река Дунав и Румъния на север и районите Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен.  Северния централен район обхваща петте области: Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград.
Пощенските кодове в областта започват с 7200, а кодът на МПС е с РР.
Разградска област граничи с област Силистра, област Русе, област Търговище и област Шумен. Намира се в Дунавската хълмиста равнина или т.нар. Лудогорие. Водната е оскъдна, като единствено река Бели Лом се откроява.
Цялата област се състои от 7 общини, с общ брой населени места 103, от които 6 града: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Цар Калоян.
Основна пътна връзка е ж.п. Линията Русе – Варна, която е и първата построена в България и международния път Русе – Варна.
Районът е богат на паметници на културата и археологическо-историческо наследство, които свидетелстват за богата материална и духовна култура на племената, обитавали тези земи през изминалите хилядолетия. По-големи и ярки примери са: тракийската гробница в Свещари заедно с над 100 могили в областта, древния град Абритус, археологически              резерват Сборяново и др.
В ловно стопанство Воден има добри условия за развитие на ловен туризъм с богати популации на червен елен, лопатар, дива свиня, муфлон и др.

Географско разположение на община Разград

Община Разград и административния център на областта – град Разград се намират в Североизточна България и в югозападните части на областта.
Съседни общини на Разградска са: община Кубрат, община Завет, община Исперих, община Самуил, община Лозница, община Цар Калоян, област Търговище и област Русе.  Част от общината представляват едноименния град и още 21 населени места.
Релефът на община Разград е най-вече хълмист, между 200 и 350 м.н.в. Основна водна артерия е река Бели Лов, която е от басейна на Русенски Лом – приток на Дунав.
Климатът е умереноконтинентален.

Икономически характеристики на община Разград

Брутният вътрешен продукт на глава от населението в община Разград е под средния за страната. Темпът му на растеж също е по-нисък от средния за страната. Икономиката изостава. Доходите са ниски. Бедността е широкоразпространена. През последните три години се наблюдава раздвижване на пазара на труда. Инвестициите са на изключително ниски равнища, а в инфраструктурен план оценките са слаби.
В сферата на образованието областта не се представя добре. Налице е ниско ниво на здравеопазване – липса на лекари и достатъчно легла в многопрофилните области.
Културният живот е на сравнително ниво с повишен интерес към местните театри.

Какво представлява РУО Разград

РУО Разград е местната,  териториална администрация към министъра на образованието и науката, което се грижи за прокарване на държавната политика в областта. То е на издръжка към бюджета, а седалището му е в областния център – град Разград.
Началник на РУО Разград е Ангел Петков. Негови функции са да провежда държавната политика в областта на предучилищното и училищно образование в област Разград; да организира, контролира дейността на РУО; да съдейства за правилното и безпроблемно.
Светослав Добрев е началник отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”, а Живка Панчева е началник на отдел “Административно-правно, финансово-стопански и информационно обслужване”.