РИО Ямбол

Югоизточния район е разположен в Югоизточна България и е с широк излаз на Черно море. Южната граница е с Турция. В югоизточния регион влизат четири области: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.
Област Ямбол се намира в югоизточната част на България и обхваща земите между Турция и областите Сливен, Бургас, Хасково и Стара Загора.  В състава на района влизат 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен.
Землището на област Ямбол се разполага върху Ямболското поле, Елховското поле, хълмовете Баджанаците, части от Сакар и др., което определя релефа ѝ като равнинен и полупланински. В района тече река Тунджа, а на Поповска река е изграден язовир Малко Шарково. Кма открити минерални извори, което предполага развитието на спа и балнеотуризъм. Областта е богата на археологични обекти с над 270 древни селища, над 1000 надгробни могили, разположение в поречието на Тунджа, много долмени и около 30 крепости от Античността и Средновековието.
Пощенските кодове започват от 8600, а кодът на МПС е У .

Географско разположение на община Ямбол

Община Ямбол се намира в северозападната част на едноименната област. Площта ѝ е една 90,724 кв.км., което ѝ предопределя последно място от всички общини в областта по големина. Единствен граничен съсед е община Тунджа. Град Ямбол е разположен на 77 км от Черно море и южно от автомагистрала Тракия. Община Ямбол е сред десетте най-малки общини в България и една от деветте общини, които се състоят само от един град – град Ямбол, който е с население 74 132 души.
Релефът на община Ямбол е изцяло равнинен, тъй като градът е локализиран в северната част на Ямболското полет. Най-високата точка е Голия баир с 252 метра, а най-ниската е 122 метра в коритото на река Тунджа.
Значима водна артерия е река Тунджа и притока ѝ Мочурница.

Икономически характеристики на община Ямбол

Ямболска община е сред слабо развитите икономически общини. И брутният вътрешен продукт на глава от населението, и размерът на заплатите, остават по-ниски от средните нива за страната.
Безработицата расте и е двойно по-голяма от средната, а заетостта съответно пада като показател. Бедността в района е много висока.
Нивата на чуждестранни инвестиции са ниски, а усвояването на европейски средства е на средно ниво.
Демографската картина е негативна, поради ускореното застаряване на населението и отрицателния прираст.
Образованието страда от невъзможност да задържи учениците в системата си, макар и оценките от държавните зрелостни изпити да се повишават.
Здравеопазването в община, а и област Ямбол, е с най-труден достъп в цялата страна.
В област Ямбол най-развити са хранително-вкусовата, химическата промишлености, машиностроенето и металообработването, текстил и трикотаж, шивашка промишлености и др. Развиват се и нови индустрии като автомобилно електрооборудване, рециклиране на пластмаси и т.н., наред с традиционните селско стопанство и животновъдство.

Какво представлява РУО Ямбол

РУО Ямбол е териториална администрация към министъра на образованието и науката с цел да управлява и контролира системата на предучилищно и училищно образование в областта. РУО е на бюджетна издръжка под формата на юридическо лице към министъра на образованието и науката и разполага с обикновен собствен печат с изображение на държавния герб и идентификационен код по БУЛСТАТ.
РУО Ямбол се управлява от началник – Стойко Стойков, а в двата отдела – “ОМДК” и “АПФСИО” са ситуирани специалистите, които подпомагат дейността на РУО Ямбол.