РИО Бургас

Най-голямата по територия област в Република България е Бургаска област. Тя се намира в Югоизточна България. Граничи с Черно море на изток, с Сливен и Ямбол на запад, с Варна и Шумен на север и с Турция на юг.
Пощенските кодове са с 8000, регистрациите на МПС с А.
В състава ѝ влизат 14 общини. Административен център на област Бургас е град Бургас, който е и четвърти по големина град в България.
На територията на цялата област е добре развит туризма, като релефът – планините, долините на реките Велека и Ропотамо, характерната растителност, голямото количество слънчеви дни, ниските степени на валежи, минералните извори, правят областта привлекателно място за почиващи от цяла България, Русия и Европейския съюз. В горите на Странджа и Сакар е развит и ловния туризъм.

Географско разположение на община Бургас

Община Бургас е разположена в Югоизточна България, на брега на Черно море. Административен център на общината и на областта е град Бургас. Граничи със следните общини от състава на област Бургас: община Созопол, община Камено, община Айтос, община Поморие и с Черно море на изток. Територията на цялата община се намира в Бургаската низина, във водосборния басейн на Черно море. Тук са и двете най-големи черноморски езера – Бургаското и Атанасовското.
Цялата територията на общината се характеризира с континентално-средиземноморски климат.

Икономически характеристики на община Бургас

Разположението на община Бургас определя до голяма част и икономическото състояние в района. Непосредствената близост до морето, морските търговски пътища, природните дадености определят като основни отрасли:
– Туризъм – развитието му се обуславя от наличието на плажове, горски и биоклиматични ресурси, минерални извори, възможности за лечение с кал, защитени територии, резервати, културно-историческо наследство и др.; Тук също е и най-голямото пристанище за товари и стоки в страната, както и международното летище, до което летят редица нискотарифни и редовни превозвачи, а в активния сезон и доста чартъри.
– Горско и селско стопанство – наличие на големи горски масиви, равнинен релеф с мек климат и плодородни почви;
– Химическа и нефтопреработваща промишленост – най-развитият отрасъл; хранително-вкусова промишленост, която е представена от мелничарска, консервна, винарска, пивоварна, месна, рибна и др. промишлености;
Тук са развити и другите видове транспорт, освен въздушен и воден, а имено сухопътен и железопътен, които улесняват пътникопотока, както и стокообмена.
Всички тези факти определят и увеличаващия се брутен вътрешен продукт на човек от населението, нарастващите заплати, ниската безработица, високата инвестиционна и бизнес активност.

Какво представлява РУО Бургас

Регионалното управление на образованието е местна администрация, пряко подчинена на Министъра на образованието и науката с основна функция да контролира и управлява системата на народната просвета в областта. Начело на РУО Бургас е началник, а останалата структура е разделена на отдели: “Организационно-методическа дейност и контрол” с началник на отдел и старши експерти по различните дисциплини и нива на образование; отдел “Административно – правно, финансово – стопанско и информационно обслужване” съответно с началник на отдела и осем служители – счетоводители, финансови експерти и шофьор; 
Сред приоритетите на РУО Бургас са ранно детско развитие, компетентности и таланти, мотивирани и креативни учители, сплотени общности и работа с родители, ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция, образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие, реализацията на професиите в настоящето и бъдещето, учене през целия живот, ефикасно управление и участие в мрежи.

РУО Бургас – Свободни работни места

В РУО Бургас може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

Икономическа-информатика, Учител/старши учител по английски език, ресурсен учител, учител по математика, начален учител с английски език, детски учител, Учител/старши учител по английски език

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Бургас

  • Средно училище “Константин Петканов”
  • Детска градина “Мир”
  • ОУ ” Васил Левски”
  • СУ “Елин Пелин”
  • РЦПППО
  • СУ “Димитър Полянов”
  • НУ”Д-р Петър Берон”
  • ОУ ” Св. Паисий Хилендарски”